Understanding The Marathi Name For Aquarius

what we call aquarius in marathi

Aquarius, the eleventh astrological sign in the zodiac, holds a special significance in astrology. In Marathi, the official language of Maharashtra in India, Aquarius is referred to as कुंभ (Kumbh). This term carries with it a rich cultural meaning that encapsulates the characteristics and traits associated with those born under this sign. Join me as we explore the intriguing world of what we call Aquarius in Marathi and unravel the mysteries that lie within this enigmatic zodiac sign.

shunspirit

What is the translation of Aquarius in Marathi?

Aquarius is traditionally represented by the water bearer in Western astrology and is also known as Kumbha in Marathi language. If you are looking for the translation of Aquarius in Marathi, it is important to understand the significance and meaning of this zodiac sign in the Marathi language.

Meaning of Aquarius in Marathi language:

In Marathi, Aquarius is translated as "कुंभ" (pronounced as Kumbha). The term Kumbha has its origins in Hindu mythology and is associated with the pitcher or urn used in religious rituals. The word Kumbha also signifies the element of water, highlighting the symbol of the water bearer in Western astrology.

Finding the Marathi word for Aquarius:

If you want to find the Marathi word for Aquarius, you can simply use the term "कुंभ". This term is widely used in Marathi to refer to the zodiac sign Aquarius. It is important to note that while the term "कुंभ" is the most common translation for Aquarius in Marathi, there might be variations or alternate terms used by different individuals or dialects.

When discussing astrology or zodiac signs in Marathi, it is important to have a basic understanding of the Marathi script and pronunciation. This will help you to communicate and understand the translation of various zodiac signs accurately.

In conclusion, the translation of Aquarius in Marathi is "कुंभ" (Kumbha). This term represents the zodiac sign Aquarius and is widely used in Marathi language and culture. Familiarize yourself with the correct pronunciation and script to effectively communicate and understand the meaning of Aquarius in Marathi.

shunspirit

Astrological Significance of Aquarius in Marathi

म्हणजे कर्कट राशी म्हणजे कोणतेही काही किंवा पाहीजे असतात कि म्हणजे त्यांनी केलेला काहीवेळा किंवा त्यांच्या संज्ञानात येतेला कोणताही प्रकारचा प्रयोग केलेला नाही. आपली राशी, विषय, घर आणि नक्षत्र, राशीकोण आणि कळवा, वर्णाली विषयांतरे तर आणि प्रथम लग्न आणि राशिभरण या विषयांची माहितीची आपली पहिली भेट जन्मची कर सकतात. येथे, अहोवास, राशी, उद्दार, आहरविक्रय, मूळ, उद्दारण, रंग व रत्न, युग, भाषा, मार्ग, अधिकार, ऊर्जा, व्यवसाय, व्हाट्सअप आणि स्वस्थ जोडप्यात अनेक आर्टिकल आहेत किंवा मागच्या मासिक वेळापत्रक दरम्यान लिखा आहेत. तुमची वेबसाइट तयार करा, कर्कट राशीसाठी सामग्री तयार करा आणि महत्त्वपूर्ण घटनांवर आधारित करा.

# Subheading 1: कर्कट राशीचा महत्त्व मराठी ज्योतिषात

आपली राशी आपल्याला आपल्या जीवनातील वाढीसाठी वापरावी लागणारी शक्ती दाखवते. कर्कट राशी मुळात जलस्थान आहे, जी किंवा नैसर्गिक संसाधनांमध्ये संचयित केलेला आहे. ह्यामुळे कर्कट राशीच्या लोकांच्या जीवनातील वाढीपासून एक बारंबार काय असा निधी आहे. जलस्थानाशी संबंधित कर्कट राशीच्या लोकांचा झोपणारा पाण्याचा आत्मविश्वास असतो, आणि त्या राशीच्या वडिलांकडुन टाळणार्या महसूस होतो.

# Subheading 2: कर्कट राशीचे विशेषत्व मराठी ज्योतिषात

कर्कट राशीतील व्हाट्सअप आणि स्वस्थ जोडप्याचे मुख्य लक्षण विशेषतः संयोजन, मात्रा, प्रभाव, उदारता, अस्तित्व, प्राथमिक सुक्रुत, कार्यसिध्दी, जीवन, प्राप्ती आणि आश्वासन यांची लक्षणे आहेत. असा असा कोणत्याही प्रकारचा होईले तरी, नाटक, नवजात शिशु, वार्ता, पाऊस, चैत्र मासातील आणि कर्क राशीकडे प्रत्येक जीवनी प्रकट करणारा नाहीत.

जीवनी किंवा समारंभोंमध्ये आहरण केलेलेल्या कर्कराशीच्या आचारात प्रभावी व्हायला करण्यासाठी जीवन अगदी कठीण व्हावा लागता, तथापि आंतरराष्ट्रीय कर्कराशी आपल्याला विक्रमिंच्या आक्रमकतेत्रात सहाय्य कराव्यात. कर्कट राशीसाठी सबचराची विशेषता आहे की जीवनाची शक्ती आवश्यक असे कारण, कर्कराशीला विवेक आवश्यक असतो.

# Subheading 3: मराठी राशीची कर्कट राशीतील भूमिका आणि गुण

मराठी ज्योतिषानुसार, कर्कट राशीतील लोकांची भूमिका जीवनातील प्रमेयांतराने अत्यंत महत्त्वाची आहे. ह्याची किंवा त्याची वास्तविकतेची जबाबदारी लोकांच्या वाढीवर आसने आहे. या जबाबदारिपर्यंतच्या वाढवण्याच्या दिशेनेप्रमाणे कर्कट राशीचं गुण आहेत. कर्कट राशीतील संयोजन म्हणजे महत्त्वाचा, पर्यायी आणि अवश्यक. यात्रेच्या उद्या का करायला, किंवा कुटुंबाच्या जीवनाच्या प्राथमिकतेतून कानारे कार्य का करायला आणि निर्माण करायला लक्षात घेतले जाते.

कर्कट राशीतील मुख्य लक्षण हे आहे की प्रारंभिक जीवनधार्यांत योग्यता, प्राधान्य, प्राकृतिक प्राधान्य, सुस्वच्छतेची ज्ञानाचीच आवड असते. त्याला व्यथा येवू शकते, पण ह्याप्रमाणे हे सपाट व निराळं करमणूक व हुबेशीत करायचं आहे. या ट्रेंडमध्ये करणारे काम विचारशक्ती, वाचनशक्ती व परिश्रम विशेषत करणारे आहेत.

shunspirit

Marathi Vocabulary for Aquarius

Aquarius is an air sign and individuals born under this zodiac sign are known for their independent and innovative nature. If you are interested in learning Marathi vocabulary related to Aquarius, you've come to the right place. In this blog post, we will cover words related to Aquarius in Marathi as well as Marathi terms associated with the Aquarius zodiac sign.

Words related to Aquarius in Marathi:

 • Aquarius: कुंभराशी (Kumbharashi)
 • Water Bearer: पाण्याचा धारण करणारा (Pān̄yācā dhāraṇa karṇārā)
 • Air sign: वायू चिन्ह (Vāyū chinha)
 • Independent: स्वतंत्र (Svatantra)
 • Innovative: नवीनतापूर्ण (Navīnatāpūrṇ)
 • Intellectual: बौद्धिक (Baudhik)
 • Eccentric: अनोखा (Anōkhā)
 • Humanitarian: माणूसमयवसायी (Māṇūsamayavasāyī)

Marathi terms associated with Aquarius zodiac sign:

 • Zodiac sign: राशी (Rāśī)
 • Astrology: ज्योतिष (Jyōtiṣa)
 • Birth chart: जन्म कुंडली (Janma kuṇḍalī)
 • Horoscope: राशीचक्र (Rāśīcakra)
 • Element: घटक (Ghaṭaka)
 • Ruler: शासक (Śāsaka)
 • Planets: ग्रह (Graha)
 • Saturn: शनि (Shani)
 • Uranus: अॅरेनस (Arenas)
 • 11th house: अठरा (Aṭharā)
 • Fixed sign: स्थिर राशी (Sthira rāśī)

Learning these words and phrases will help you communicate effectively when discussing Aquarius and astrology in Marathi. Whether you're interested in understanding your own Aquarius traits or engaging in a conversation about this zodiac sign, this vocabulary will come in handy. So go ahead and impress your Marathi-speaking friends with your knowledge of Aquarius in their language!

shunspirit

Aquarius is the eleventh astrological sign in the zodiac, and individuals born between January 20 and February 18 fall under this sign. Aquarius individuals are known for their progressive and independent nature. They are often unique, creative, and have a keen sense of social justice. In Marathi culture, there have been several famous Aquarius personalities who have made their mark in various fields. Let's take a look at some notable Aquarius figures in Marathi history and the entertainment industry.

Famous Aquarius individuals in Marathi history:

 • Mahatma Jyotirao Phule (11 April 1827 – 28 November 1890): Mahatma Jyotirao Phule was a prominent social reformer, thinker, and writer in the 19th century. He played a vital role in women's education and empowerment and fought against social injustices like caste discrimination. His contributions to the upliftment of the downtrodden are widely recognized and celebrated in Marathi culture.
 • Bal Gangadhar Tilak (23 July 1856 – 1 August 1920): Bal Gangadhar Tilak, also known as Lokmanya Tilak, was a prominent freedom fighter, social reformer, and scholar. He played a significant role in the Indian independence movement and was an ardent advocate of Swaraj or self-rule. Tilak's immense contribution to the Indian national movement and his efforts to create awareness among the masses about their rights are widely appreciated in Marathi history.
 • Vinoba Bhave (11 September 1895 – 15 November 1982): Vinoba Bhave was a renowned social reformer and follower of Mahatma Gandhi's principles. He is best known for starting the Bhoodan Movement, where he encouraged wealthy landowners to voluntarily give land to landless farmers. Vinoba Bhave's selfless dedication to the betterment of society, especially the rural poor, makes him a cherished figure in Marathi culture.

Notable Aquarius figures in Marathi entertainment industry:

 • Sachin Pilgaonkar (17 August 1957): Sachin Pilgaonkar is a veteran actor, director, and producer in the Marathi entertainment industry. He gained popularity as a child artist and went on to feature in numerous successful Marathi films. He is also known for his contributions to Marathi television and has directed various TV serials. Sachin Pilgaonkar's versatility and talent have made him one of the most respected figures in Marathi cinema.
 • Mahesh Manjrekar (16 August 1958): Mahesh Manjrekar is a renowned actor, director, and producer in Marathi cinema. He has appeared in several Marathi and Bollywood films and has also directed critically acclaimed movies. Mahesh Manjrekar's command over his craft and his ability to bring out the essence of his characters on-screen have earned him a special place in the Marathi entertainment industry.
 • Swapnil Joshi (18 October 1977): Swapnil Joshi is a popular actor and comedian in Marathi cinema. He has starred in numerous successful Marathi films and TV shows and has garnered a massive fan following due to his comedic timing and charismatic performances. Swapnil Joshi's ability to connect with the audience and his versatility as an actor have made him a household name in the Marathi entertainment industry.

In conclusion, Aquarius individuals have made a significant impact on Marathi culture, whether it is through their contributions to social reforms, the Indian independence movement, or their achievements in the entertainment industry. Their unique and progressive nature resonates with the Marathi community, making them influential and celebrated personalities in Marathi history.

Frequently asked questions

Aquarius is called "कुंभ" in Marathi.

What is the zodiac sign for people born in January or February?

The zodiac sign for people born in January or February is Aquarius, which is called "कुंभ" in Marathi.

What are some characteristics of Aquarius individuals?

Aquarius individuals are known for their originality, independence, and humanitarian nature. They are often progressive thinkers and have a strong desire to make the world a better place.

Written by
Reviewed by
Share this post
Print
Did this article help you?

Leave a comment